About
Home
About us
Contact
Shinkendo-Training
Gallery
Dojo-Locator
Toyama-Ryu
Activities
Shinkendo-History
SHINKENDO
Leitung und Chef-Instruktor von Shinkendo-Schweiz: Josef Sturm Sensei
J.Sturm Sensei ist direkter Schüler von Kaiso T.Obata seit 1997

Graduierungen von
J.Sturm Sensei

SHINKENDO /
HANSHI
TOYAMA-RYU /
4.Dan
AIKIJUTSU /
RENSHI
Leitung Stellvertreter von Shinkendo-Schweiz: Kenny Koch Sensei
Technischer Direktor Shinkendo-Schweiz ISF/SSF

Graduierungen von K.Koch Sensei

SHINKENDO /
RENSHI
TOYAMA-RYU /
1. Dan
KENDO /
2. Kyu